Pravilnik o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda (Nar. nov., br. 90/13 i 87/15) donesen je temeljem Pomorskog zakonika (Nar. nov., br. 181/04 - 26/15). Ovim se Pravilnikom propisuje postupak i način korištenja prava na porez po tonaži broda vezano za prijavu u sustav, plan ukrcaja vježbenika, prijavu dodatnih brodova, prijavljivanje promjena, primjenu načela nepristrane transakcije, prijavu nastavka sudjelovanja u sustavu, gubitak prava na porez po tonaži.

Izmijenjenim i dopunjenim odredbama je propisano kako je porezni obveznik poreza po tonaži broda dužan najkasnije dva mjeseca nakon isteka kalendarske godine u kojoj je sudjelovao u sustavu poreza po tonaži broda dostaviti Ministarstvu nadležnom za pomorstvo Izjavu o sudjelovanju u sustavu poreza po tonaži u protekloj godini i tablični prikaz podataka iz Priloga IV. ovom Pravilniku.

IZJAVA O SUDJELOVANJU U SUSTAVU POREZA PO TONAŽI novi je Prilog IV. Ovog Pravilnika.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_87_1722.html

Objavljeno: 10.08.2015.

natrag