Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 3/15, 93/15 i 135/15) donesen je temeljem Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 87/08, 136/12 i 15/15).

Izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu u odnosu na dosadašnja postupanja mijenja se sljedeće:

  • Za proračunske korisnike državnog proračuna ukida se izvještavanje za mjesečna razdoblja - na obrascu: Obveze, a izvještaj o obvezama postaje dio tromjesečnog, polugodišnjeg, devetomjesečnog i godišnjeg izvještavanja.
  • Proračunski korisnici državnog proračuna predavat će financijske izvještaje za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna instituciji ovlaštenoj za obradu podataka, a Izvještaj o obvezama i razdjelu kojem pripadaju prema organizacijskoj klasifikaciji;
  • Proračunski korisnici državnog proračuna predavat će Izvještaj o obvezama u roku od 10 dana po isteku svakog izvještajnog razdoblja (10.4., 10.7., 10.10. odnosno 10.1.), a razdjeli konsolidirani Izvještaj o obvezama u roku od 15 dana po isteku svakog izvještajnog razdoblja (15.4., 15.7., 15.10. odnosno 15.1.),
  • Proračunski korisnici državnog proračuna koji se prema organizacijskoj klasifikaciji državnog proračuna klasificiraju kao razdjeli imaju obvezu konsolidacije Izvještaja o obvezama za sva izvještajna razdoblja tijekom godine (tromjesečni, polugodišnji, devetomjesečni) kao i za proračunsku godinu; i  dostavljaju ga Fini.
  • U izvještaju na obrascu: PR-RAS promjena je na AOP-u 639 u koji će se unositi podatak o rashodima budućih razdoblja i nedospjeloj naplati prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) - saldo skupine računa 19 (umjesto dosadašnjeg podatka s podskupine 191).
  • U obrascu: OBVEZE, u retku AOP 001, umjesto dosadašnjeg podatka o stanju obveza na početku izvještajnog razdoblja upisivat će se podaci o stanju obveza na dan 1.1. proračunske godine, a podaci o prometima u skladu s time.
  • Ove izmjene Pravilnika primjenjuju se za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2016.

Izmjene Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 24.12.2015., a primjenjuju se za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2016.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_135_2540.html

Objavljeno: 21.12.2015.

natrag