U Nar. nov., br. 28 od 13. ožujka 2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima koji stupa na snagu dana 21. ožujka 2015.

Izmjenama i dopunama Pravilnika propisano je, između ostaloga, da je sadržaj i oblik izvještaja o strukturi financijske imovine i obveza društva za upravljanje propisani su obrascima iz Priloga 3 koji su sastavni dio ovog Pravilnika. Prilog 3. nalazi se u predmetnim izmjenama i dopunama Pravilmnika.

Također, propisuje se da je društvo dužno izrađivati, kao dodatne izvještaje, izvještaje o strukturi financijske imovine i obveza sa stanjem na zadnji dan poslovne godine, odnosno sa stanjem na zadnji dan izvještajnog razdoblja od prva tri mjeseca poslovne godine, na zadnji dan izvještajnog razdoblja od prvih šest mjeseci poslovne godine te na zadnji dan izvještajnog razdoblja od prvih devet mjeseci poslovne godine.

Nadalje, mijenjaju se odredbe u vezi rokova i načina dostave izvještaja, pa je tako propisano da društvo za upravljanje dužno je izvještaje iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika:

  • koje sastavlja za prva tri mjeseca poslovne godine sa stanjem na zadnji dan izvještajnog razdoblja, prvih šest mjeseci poslovne godine sa stanjem na zadnji dan izvještajnog razdoblja te prvih devet mjeseci poslovne godine sa stanjem na zadnji dan izvještajnog razdoblja, dostaviti u roku od mjesec dana po proteku izvještajnog razdoblja,
  • koje sastavlja za poslovnu godinu sa stanjem na zadnji dan izvještajnog razdoblja, dostaviti u roku od 4 mjeseca po proteku izvještajnog razdoblja.

Brisana je odredba Pravilnika kojom je bilo propisano da društvo za upravljanje dužno je revidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 6. stavka 3. ovog Pravilnika dostaviti u roku od 4 mjeseca po proteku izvještajnog razdoblja.

Objavljeno: 17.03.2015.

natrag