U Nar. nov., br. 38 od 3. travnja 2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_38_787.html koji stupa na snagu 11. travnja 2015.

 

Navedenim Pravilnikom izvršene su sljedeće izmjene:

- definiran je pojam dugotrajnog boravišta,

- zahtjevu za odobrenje privremenog boravka stranac mora priložiti dokaz o zdravstvenom osiguranju kojim se, za državljane država s kojima RH ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju smatra: europska kartica zdravstvenog osiguranja koju priznaje HZZO, bolesnički list HZZO-a, predviđena potvrda stranog zdravstvenog osiguranja ili drugi dokaz predviđen ugovorom o socijalnom osiguranju. Ako ne može pribaviti navedeni dokaz, tada zahtjevu za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak mora priložiti putno ili privatno zdravstveno osiguranje, a po izdavanju odobrenja privremenog boravka, dužan je javiti se nadležnom uredu HZZO-a;

- državljani država s kojima RH nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, a zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak podnose u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu RH, prilažu putno ili privatno zdravstveno osiguranje, a nakon dolaska u RH po odobrenju privremenog boravka, dužni su se javiti nadležnom uredu HZZO-a radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u RH,

- strancu koji zahtjev za prvi privremeni boravak podnosi u RH, a državljanin je države s kojom RH nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, priložit će putno ili privatno zdravstveno osiguranje, a po izdavanju odobrenja privremenog boravka, dužan je javiti se nadležnom uredu HZZO-a radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u RH,

- nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je najkasnije u roku od 8 dana od dana izvršnosti odluke o odobrenom privremenom boravku izvijestiti nadležni ured HZZO-a,

- stranci u određenim slučajevima, osim dokaza iz čl. 6. St. 3. Pravilnika, mogu priložiti i potvrdu banke o sredstvima kojima stranac raspolaže na bankovnom računu - dokazuju posjedovanje sredstava za uzdržavanje ako na bankovnom računu raspolažu s financijskim sredstvima u visini od 12 puta uvećanog iznosa propisanog Uredbom o načinu izračuna i visini sredstva za uzdržavanje stranca u Republici Hrvatskoj, ovisno o broju članova obitelji.

Objavljeno: 08.04.2015.

natrag