U Nar. nov., br. 115/15 od 23.10.2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 24.10.2015.

Odredbe Pravilnika odnose se i na izvanproračunske korisnike koji su definirani čl. 2. st. 2. Zakona o proračunu i utvrđene Registrom proračunskih korisnika: koji nisu trgovačka društva i kojima Ministarstvo financija dostavi obavijest da su obveznici vođenja proračunskog računovodstva. Izvanproračunski korisnici obvezni su sastavljati i predavati financijske izvještaje u skladu s propisima kojima je uređeno financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu.

Pravilnik propisuje:

- da je knjigovodstvena isprava i račun u elektroničkom obliku,

- da se međusobni prijenosi kratkotrajne i dugotrajne nefinancijske imovine proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (subjekata unutar općeg proračuna) evidentiraju preko promjena u obujmu imovine,

- stope ispravka vrijednosti dugotrajne imovine.

Objavljeno: 28.10.2015.

natrag