Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (Nar. nov., br. 75/14 i 154/14) donesen je temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13 i 137/13). Ovim Pravilnikom uređuju se prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti koje obuhvaćaju i mjere specifične zdravstvene zaštite radnika, postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti te postupak utvrđivanja i priznavanja druge/drugih bolesti kao posljedice već priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti osiguranih osoba, kao i opseg prava, uvjeti i način njihovog ostvarivanja.

Izmjenama i dopunama Pravilnika mijenja se tiskanica iz čl. 5. st. 3., te tiskanice iz čl. 41. st. 1. mijenjaju se, koje su tiskane uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»(1) Prijava o ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti popunjava se u pet primjeraka i to za: obveznika podnošenja prijave, osiguranu osobu, nadležnog doktora specijalistu medicine rada, izabranog doktora opće/obiteljske medicine te Zavod.

(2) Podatke o zaprimljenim prijavama o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima Zavod dostavlja tijelu nadležnom za inspekciju rada, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo te Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu elektroničkim putem uz odgovarajuću autentifikaciju i autorizaciju korisnika.«.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»(1) O priznatoj ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti, pored podnositelja prijave i osigurane osobe, Zavod je obvezan u roku od 8 dana obavijestiti izabranog doktora opće/obiteljske medicine te nadležnog doktora specijalistu medicine rada.

(2) Zavod godišnje na svojim internetskim stranicama, u dijelu koji se odnosi na »Zaštitu zdravlja na radu«, objavljuje podatke o broju priznatih ozljeda na radu, odnosno profesionalnih bolesti i to sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine za prijave o ozljedama na radu, odnosno profesionalnim bolestima koje su zaprimljene u prethodnoj godini.«.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«, dakle 21.7.2015.

Objavljeno: 22.07.2015.

natrag