U Nar. nov., br. 46 od 24. travnja 2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_46_914.html koji stupa na snagu 2. svibnja 2015.

Sukladno novom st. 3. čl. 4. Pravilnika (Nar. nov., br. 130/13 - 37/15), ako su vlasnik plovila i ovlaštenik povlastice različite osobe Zahtjev za izdavanje povlastice supotpisuje ovlaštenik povlastice i ovjerava ga pečatom.

Objavljeno: 28.04.2015.

natrag