Pravilnik o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (Nar. nov., br. 60/14 i 135/15) donesen je temeljem Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (19/14 i 93/15).  Ovim Pravilnikom se propisuje:

- način raspoređivanja i izvještavanja osiguranika o potrebi izbora mirovinskog fonda od strane Središnjeg registra osiguranika (REGOS) te ostale postupke i uvjete koje je potrebno ispuniti pri izboru mirovinskog fonda,

- način i rokovi dostave obavijesti REGOS-a članu mirovinskog fonda o stanju i promjenama na njegovom osobnom računu te ostalim relevantnim informacijama, kao i osiguravanje dostupnosti navedenih podataka mirovinskom društvu za svakog člana mirovinskog fonda kojim to društvo upravlja,

- način zaprimanja i rokovi objave vrijednosti obračunskih jedinica svih mirovinskih fondova  od strane REGOS-a na vlastitoj mrežnoj stranici,

- način izvještavanja o smrti člana mirovinskog fonda,

- sadržaj obrazaca prijave za sve slučajeve pristupanja članova mirovinskom fondu, te poseban oblik prijave za promjenu mirovinskog fonda s obzirom na kategoriju, koje koristi REGOS,

- način prijenosa računa i obveze mirovinskog društva u procesu prijenosa računa,

- način plaćanja doprinosa,

- način postupanja sa sredstvima na prolaznom i privremenom računu te način prosljeđivanja sredstava,

- način osiguravanja doprinosa koje je potrebno plaćati prije zakašnjelog učlanjenja te način i učestalost raspoređivanja.

Kada REGOS utvrdi da je pogrešno izvršeno zatvaranje osobnog računa, dužan je u roku od tri radna dana od dana utvrđenja ponovo otvoriti pogrešno zatvoren osobni račun, uspostaviti istovjetan broj obračunskih jedinica na osobnom računu kao i prije zatvaranja te statuse po evidencijama osobnog računa vratiti na stanje prije zatvaranja osobnog računa. Sve ispravljene podatke na osobnom računu REGOS je dužan učiniti dostupnim mirovinskom društvu uključujući i podatke o povratu sredstava prema vrijednosti obračunske jedinice na dan ponovnog otvaranja osobnog računa ako je bilo novčanog tijeka.

Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 24.12.2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_135_2549.html

Objavljeno: 21.12.2015.

natrag