U Nar. nov., br. 130/15 od 30.11.2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji stupa na snagu 8. prosinca 2015.

Ovima Pravilnikom izmijenjene su i dopunjene odredbe čl. 26. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13- 157/14), na način da će se porezno priznatim manjkom dobara smatrat i isporuke hrane bez naknade (doniranje) koje porezni obveznik obavlja isključivo neprofitnim pravnim osobama koje su registrirane kao posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane i to do 2% prihoda odnosno primitaka prethodne godine. Porezni obveznik koji obavlja doniranje hrane bez naknade obvezan je Poreznoj upravi dostaviti podatke o navedenim isporukama na Obrascu DONH, a neprofitne organizacije - posrednici obvezni su isporučitelju dati izjavu da primljenu hranu neće koristiti u komercijalne svrhe, već će ju donirati krajnjim primateljima. Prvi obrazac DONH predaje se do 20. lipnja 2016.

Izmjenama Pravilnika propisano je, između ostaloga, i sljedeće:

î  porezni obveznici koji primjenjuju podjelu pretporeza za prvo razdoblje oporezivanja tekuće godine moraju primijeniti novoutvrđeni postotak izračunan na temelju isporuka protekle godine;

î  uvjeti za oslobođenje prijevoznih i drugih otpremnih usluga u vezi s dobrima u provozu;

î  trgovac koji je registriran za prodaju motornih vozila odnosno leasing društvo, koji ne nabavljaju motorna vozila za vlastite potrebe, u vrijednosti isporuke iskazuju posebni porez na motorna vozila, a koji prenose na stjecatelja motornog vozila odnosno korisnika leasinga taj iznos poreza ne uključuju u poreznu osnovicu za obračun PDV-a.

Objavljeno: 07.12.2015.

natrag