U Nar. nov., br. 84 od 29. srpnja 2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_84_1637.html, a stupio je na snagu 30. srpnja 2015.

Navedenom izmjenom mijenjan je čl. 2. Pravilnika tako da je sada propisano da su poslovi zaštite na radu za koje se izdaje ovlaštenje: (1) obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, (2) osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu), (3) izrada procjene rizika, (4) ispitivanje radne opreme te (5) ispitivanja fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu. Poslodavac može obavljati poslove zaštite na radu pod 1., 2. i 3. za svoje potrebe, bez ovlaštenja.

Izmijenjen je i čl. 3. prema kojem poslodavac, fizička ili pravna osoba, može dobiti ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. pod (1) i (2) ako ima zaposlenu osobu s najmanje završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem odnosno najmanje završenim specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti ili ako kao fizička osoba koja sama obavlja poslove, ispunjava navedene uvjete.

Zaposlena osoba i fizička osoba koja sama obavlja poslove mora biti stručnjak zaštite na radu s najmanje dvije godina radnog iskustva u zaštiti na radu.

Poslodavac fizička ili pravna osoba može dobiti ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, ako ispunjava kadrovske uvjete propisane člancima 4. do 8. ovoga Pravilnika.

Objavljeno: 04.08.2015.

natrag