U Nar. nov., br. 3/15 od 09.01.2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 17.01.2015.

U Pravilniku su brisane odredbe o označavanju robe korištenjem nadzorne oznake te brisanje same nadzorne oznake.

Objavljeno: 12.01.2015.

natrag