Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju (Nar. nov., br. 01/09 - 31/15)donesen je temeljem Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Nar. nov., br. 60/08). Ovim se Pravilnikom razrađuje provedba Zakona o osobnom identifikacijskom broju: postupak određivanja, dodjele i dostave osobnoga identifikacijskog broja, sadržaj evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima, oblik i sadržaj zahtjeva za dodjelu osobnoga identifikacijskog broja, podaci potrebni za identifikaciju obveznika broja, povod za praćenje strane osobe, oblik i sadržaj potvrde o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju, način korištenja potvrde o osobnom identifikacijskom broju, način razmjene i korištenja podataka između korisnika broja te naknada za dodjelu osobnoga identifikacijskog broja.

U Pravilniku o osobnom identifikacijskom broju dodaje se čl. 14.b koji glasi:

(1) Osobni identifikacijski broj određuje se i dodjeljuje poreznom obvezniku iz države članice Europske unije koji nema sjedište i prebivalište u tuzemstvu, a povremeno obavlja djelatnost na području Republike Hrvatske, temeljem podnesenog zahtjeva za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV) putem elektroničke pošte.

(2) Za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja koriste se informacije iz podnesenog Obrasca P-PDV, a osobito brojčana ili opisna oznaka - (šifra) djelatnosti prema nacionalnoj klasifikaciji i PDV identifikacijski broj iz države sjedišta.

(3) Ministarstvo financija, Porezna uprava prilikom određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja izvršit će provjeru valjanosti PDV identifikacijskog broja poreznog obveznika iz države sjedišta putem međunarodnoga elektroničkog portala za provjeru valjanosti PDV identifikacijskog broja.

(4) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka obvezan je prilikom obavljanja povremene djelatnosti na području Republike Hrvatske za potrebe identifikacije predočiti Potvrdu o određenom i dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju odnosno rješenje kojim se dodjeljuje PDV identifikacijski broj.

Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_31_628.html

Objavljeno: 25.03.2015.

natrag