U Nar. nov., br. 51/15 od 12.05.2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu danom objave u ''Narodnim novinama'' (tj. 12.05.2015.), a primjenjuje se od dana donošenja.

U Pravilniku o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora (Nar. nov., br. 62/11 i 49/12), mijenja se čl. 7. tako da sada glasi:

(1)   Plan i program izravnih nadzora i provjere kvalitete rada izrađuje se za razdoblje od šest godina (opći plan), a detaljno se razrađuje za jednogodišnja nadzorna razdoblja (godišnji plan).

(2)   Jednogodišnje nadzorno razdoblje različito je od kalendarske godine. Jednogodišnje nadzorno razdoblje (nadzorna godina) započinje s 1. srpnja tekuće kalendarske godine, a završava s 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.

(3)   Plan i program izravnih nadzora i provjere kvalitete rada za razdoblje od šest godina (opći plan) donosi Upravno vijeće Komore u drugom kvartalu godine s kojom završava šestogodišnje razdoblje, a najkasnije do 31. svibnja te godine.

(4)   Plan i program izravnih nadzora za novo/sljedeće jednogodišnje nadzorno razdoblje (godišnji plan) donosi Upravno vijeće u drugom kvartalu kalendarske godine, a najkasnije do 31. svibnja iste godine.

(5)   Godišnji plan nadzora i provjere kvalitete rada iz stavka 1. ovog članka sadrži broj revizorskih društava/samostalnih revizora kod kojih će se provesti redoviti nadzor i provjera kvalitete rada te terminski raspored planiranih nadzora.

(6)   Plan nadzora i provjere kvalitete rada povjerljiva je karaktera za sve osobe koje su uključene u njegovu izradu, usvajanje i provedbu.«

U čl. 8. st. 2. briše se, a dosadašnji st. 3. mijenja se i glasi: U istom roku iz stavka 1. ovog članka obavještava se i nadzornik koji je predviđen za provedbu izravnog nadzora i provjeru kvalitete rada.

U čl. 8. dosadašnji st. 3., 4. i 5. postaju st. 2., 3., i 4.

U čl. 20. st. 1. mijenja se i glasi:

(1) Revizorska društva/samostalni revizori obvezni su za potrebe nadzora dostaviti Komori jednom godišnje, a najkasnije do 30. travnja tekuće godine, najmanje sljedeće podatke o:

-        zaključenju police osiguranja od profesionalne odgovornosti (svote pokrića i specifikacija predmeta osiguranja),

-        zaposlenicima (ukupan broj, od toga broj ovlaštenih revizora, broj asistenata, broj administrativnog osoblja, radni status po svim kategorijama),

-        potpisnicima revizorskih izvješća (ovlašteni revizori),

-        ukupnom broju ugovora o reviziji financijskih izvještaja koji su zaključeni s klijentima za prethodnu izvještajnu godinu, od kojih posebno iskazati ukupan broj ugovora sa subjektima od javnog interesa, te ukupnom broju ugovora koji su zaključeni za druge vrste revizijskih angažmana,

-        ukupnom iznosu naknada za obavljene usluge revizije financijskih izvještaja (razvrstano pa vrstama klijenata), ukupnom iznosu naknada za ostale revizijske poslove (razvrstano pa vrstama klijenata) i ukupnom iznosu naknada od dodatnih djelatnosti (razvrstano po kategorijama djelatnosti).

U čl. 24. mijenja se st. 3. tako da sada glasi: Na nalog/rješenje za otklanjanje nepravilnosti, revizorsko društvo/samostalni revizor može uložiti tužbu nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 (trideset) dana od dana njegova primitka.

U čl. 24. briše se stavak 4.

U čl. 25. mijenja se st. 1. tako da sada glasi: Revizorsko društvo/samostalni revizor obvezni su u roku iz naloga/rješenja dostaviti Komori izvješće s dokazima o provedenim radnjama koje su naložene istim nalogom/rješenjem za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

Objavljeno: 15.05.2015.

natrag