U Nar. nov., br. 46 od 24. travnja 2015. objavljen je Pravilnik  o izmjenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_46_912.html koji stupa na snagu 2. svibnja 2015.

Od izmjena i dopuna ističemo sljedeće:

­▪ člankom 1. definiran je obuhvat Pravilnika bez posebnog navođenja različitih oblika prodavaonica te je brisan čl. 2. kojim je bila propisana svrha donošenja Pravilnika,

­▪ mijenjan je čl. 10. Kojim je definirana diskontna prodavaonica s tim da se kao metoda prodaje, uz samoposluživanje, navodi i samoposluživanje s direktnim posredovanjem prodavača prema kupcu,

­▪ kod specijaliziranih prodavaonica neprehrambenih proizvoda se kao metoda prodaje, uz klasičnu prodaju direktnim posredovanjem prodavača prema kupcu, propisuje i samoposluživanje i samoposluživanje s direktnim posredovanjem prodavača prema kupcu,

­▪ brisan je čl. 14. koji je regulirao tvorničku prodavaonicu neprehrambenih proizvoda,

­▪ dodan je čl. 17.a kojim je propisan maloprodajni centar, a koji je definiran kao prodajno mjesto planski građeno na većem prostoru, namijenjen trgovini na malo i drugim uslužnim djelatnostima bez jedinstvene uprave i s organiziranim parkiralištem za osobne automobile kupaca,

­▪ brisan je čl. 21. koji je regulirao promet ljekarni,

­▪ mijenjan je čl. 23. koji propisuje prodaju putem automata s tim da se prodajom na malo, kao poseban oblik prodaje izvan prodavaonica, smatra i prodaja putem maloprodajnog sustava (dispenzera) gdje se trgovina na malo obavlja putem prodavača,

­▪ brisan je čl. 26. koji je regulirao direktnu prodaju,

­▪ proširen je pojam oblika prodaje na daljinu na način da se takvom prodajom, osim prodaje putem kataloga, TV prodaje, prodaje putem Interneta i prodaje putem telefona, smatra i prodaja putem adresiranog i neadresiranog tiskanog materijala, univerzalnih pisama i dopisnica, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, radija, videofona, videoteksta, telefaksa, i slično (čl.  27),

novim čl. 33.a propisana je za urede državne uprave u županijama/nadležnom upravnom tijelu Grada Zagrebe, obveza vođenja evidencije za potrebe statističkog praćenja i izradu baze podataka trgovine na veliko, trgovine na malo u prodavaonicama kao i posebnih oblika trgovine izvan prodavaonica sukladno čl.10. st. 1. Zakona o trgovini, a rok dostavljanja podataka Ministarstvu gospodarstva je najkasnije 10. dana u mjesecu koji slijedi nakon proteka kvartala.

Objavljeno: 28.04.2015.

natrag