U Nar. nov., br. 125/15 od 18. studenoga 2015.objavljen je Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima koji stupa na snagu 1. prosinca 2015. godine.

Pravilnikom se propisuju postupci i ciljevi u gospodarenju otpadnim vozilima, način njihove obrade, zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i prijevoza, uključujući i označavanje i opremanje vozila, zahtjevi u pogledu obrade otpadnih vozila i otpada nastalog obradom i s tim povezane mjerne postupke, sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih vozila, obveza prijave i dostave podataka, vođenja evidencije i dostave izvješća, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača vozila, zahtjevi u pogledu vozila koja se stavljaju na tržište, način obveznog postupanja proizvođača vozila, posjednika, sakupljača i obrađivača otpadnih vozila.

Pravilnikom se također propisuju uvjeti gospodarenja otpadnim vozilima u cilju sprječavanja nastajanja otpada od vozila, osiguranja ponovne uporabe, recikliranja i drugih načina oporabe otpadnih vozila i njihovih sastavnih dijelova kako bi se smanjilo zbrinjavanje otpada i unaprijedilo djelovanje na okoliš svih gospodarskih subjekata uključenih u životni ciklus vozila, a posebice subjekata neposredno uključenih u obradu otpadnih vozila.

Stupanjem na snagu odredbi ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine« broj 136/06, 31/09, 156/09 53/12, 86/13 i 91/13), osim odredbi čl. 21. i čl. 28. st. 1., 2., 3., 4. i 5. te čl. 29. st. 2. i 3. toga Pravilnika i odredbi točke II. Odluke o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (»Narodne novine« broj 40/15) koje važe do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih vozila u sustavu kojim upravlja Fond i donošenja odluke iz čl. 16. st. 5. ovoga Pravilnika.

Objavljeno: 24.11.2015.

natrag