U Nar. nov., br. 3/15 od 09.01.2015. objavljen je Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 10.01.2015.

Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj financijskih izvještaja, razdoblja za koja se sastavljaju te obveza i rokovi njihova podnošenja. Odredbe Pravilnika odnose se na državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna te proračunske i izvanproračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave definirane Zakonom o proračunu i utvrđene Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika donesenim u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Financijski izvještaji sastavljaju se za mjesečna razdoblja, razdoblja od 1.1. do 31.3., od 1.1. do 30.6., od 1.1. do 30.9. i za proračunsku godinu.

Godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu predavat će se na obrascima iz Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 32/11), a sukladno rokovima iz Pravilnika.

Prvi financijski izvještaji na obrascima iz Pravilnika predavat će se za prvo izvještajno razdoblje u 2015. godini.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 32/11).

Objavljeno: 12.01.2015.

natrag