U Nar. nov., br. 26/15 od 9.3.2015. objavljen je Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Pravilnikom se detaljnije propisuju:

î  financijski instrumenti i poslovi na tržištu kapitala u koje se može ulagati imovina UCITS fonda prema odredbama Zakona koje se odnose na korištenje tehnika i instrumenata vezanih uz prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem, način njezina ulaganja te ograničenja i uvjeti takvih ulaganja,

î  dozvoljena ulaganja UCITS fonda,

î  institucije koje se smatraju drugom ugovornom stranom u transakcijama s OTC izvedenicama,

î  kategorije drugih izdavatelja instrumenata tržišta novca kojima se ne trguje na uređenim tržištima,

î  ograničenja ulaganja imovine UCITS fonda,

î  tržišta koja se smatraju uređenima,

î  uvjeti i ograničenja vezani za tehnike i instrumente za efikasno upravljanje imovinom UCITS fonda.

Objavljeno: 12.03.2015.

natrag