U Nar. nov., br. 11/15 od 30.01.2015. objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 31.01.2015.

Osigurana osoba koja prebiva na području druge države članice EU, a koja država je upisana u Prilog 3. Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. kojom se utvrđuje postupak provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, odnosno koja država troškove zdravstvene zaštite obračunava u fiksnim iznosima, može ostvariti pravo na naknadu troškova zdravstvene zaštite koji nastanu za vrijeme njezinog privremenog boravka na području Republike Hrvatske, pod uvjetom da je zdravstvenu zaštitu koristila kod ugovornih subjekata Zavoda u Republici Hrvatskoj, u iznosu koji je općim aktom Zavoda za tu zdravstvenu zaštitu utvrđen za ugovorne subjekte Zavoda. Tiskanica ''Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad'' iz čl. 92. Pravilnika mijenja se, tiskana je uz Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Objavljeno: 03.02.2015.

natrag