Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 52/13 - 31/15) donesen je temeljem Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 15/13 i 108/13 - ispr.). Ovim se Pravilnikom uređuju posebnosti u provedbi Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.

Dopunom Pravilnika u čl. 5. iza st. 11. dodaje se st.12. koji glasi:

(12) Ako su proizvođač, predstavnički ured i trgovac koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj Središnjem uredu dostavili obavijest o preporučenoj prodajnoj cijeni bez iskazanoga posebnog poreza novog motornog vozila određene marke, tipa, varijante i trgovačkog naziva, u kojoj je prodajna cijena iskazana u manjem iznosu od one koja se razumno može postići na hrvatskom tržištu ili su dostavljeni podaci o tipu, varijanti i trgovačkom nazivu koji ne predstavljaju proizvođačevu uobičajenu ponudu ili ako se osnovano može zaključiti da je prodajna cijena iskazana u manjem iznosu kako bi se ostvario nedopušteni probitak u sudjelovanju na javnom natječaju, flotnoj prodaji ili sl., Carinska uprava će utvrditi preporučenu cijenu takvog motornog vozila procjenom, uzimajući u obzir cijene drugih motornih vozila istog proizvođača, predstavničkog ureda i trgovca koji je generalni zastupnik ili uvoznik određene marke motornih vozila u Republici Hrvatskoj te cijene istog ili sličnog motornog vozila u drugim zemljama članicama Europske unije, te će se smatrati da takav proizvođač, predstavnički ured i trgovac netočno obračunava posebni porez. Ova odredba se primjenjuje i na sva motorna vozila koja se prodaju na temelju preporučene prodajne cijene dostavljene Središnjem uredu prije stupanja na snagu ovoga stavka.

Objavljeno: 25.03.2015.

natrag