U Nar. nov., br. 88 od 12.8.2015. objavljen je Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 20. kolovoza 2015.

 

Ovim Pravilnikom propisuju se postupci i ciljevi u gospodarenju otpadnom ambalažom, uvjeti gospodarenja ambalažom i otpadnom ambalažom, zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i obrade otpadne ambalaže, zahtjevi u proizvodnji, stavljanju na tržište i uporabi ambalaže, način i uvjeti označavanja ambalaže, obveza vođenja evidencije i dostave izvješća, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda pakiranih u ambalažu, obveze i način obveznog postupanja posjednika otpadne ambalaže sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže, te druga pitanja u svezi ambalaže i otpadne ambalaže, a sve u svrhu postizanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom

 

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (Nar. nov., br. 97/05 - 86/13) osim odredbi čl.a 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i čl. 25. st. 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. toga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz čl. 53. st. 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te čl. 16. st. 3., 8., 9., 12., 13. i 14. toga Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz čl. 29. ovog Pravilnika. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti i Odluka o uvjetima označavanja ambalaže (Nar. nov., br. 155/05, 26/06 i 28/06).

Objavljeno: 13.08.2015.

natrag