U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2015. objavljena je Odluka o upravljanju rizicima koja se odnosi na kreditne institucije. Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a njenim stupanjem na snagu prestaje važiti Odluka o upravljanju rizicima (Nar. nov., br. 1/2009., 41/2009., 75/2009., 2/2010. i 160/2013.).

Objavljeno: 07.01.2015.

natrag