U Nar. nov., br. 76 od 10. srpnja 2015. objavljena je Odluka o smjernicama za postupanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava te pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske u pogledu visine, načina i rokova uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu koja stupa na snagu dana 8. srpnja 2015.

Ovom Odlukom određuju se smjernice za postupanje u pogledu donošenja odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava s osnove dobiti trgovačkih društava nakon oporezivanja odnosno viška prihoda nad rashodima pravnih osoba, za 2014. godinu, a koja će biti uplaćena u Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu, sukladno čemu se preporuča postupanje predstavnicima državnog portfelja Republike Hrvatske, i to:

  • upravama, nadzornim odborima i članovima skupština društava u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio,
  • članovima nadzornih odbora i članovima skupština društava u kojima Republika Hrvatska ima manjinski paket dionica ili manjinski udio,
  • članovima upravnih tijela i organa te predstavnicima Republike Hrvatske u pravnim osobama.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se na trgovačka društva i pravne osobe utvrđene Odlukom o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 120/2013).

Objavljeno: 14.07.2015.

natrag