U Nar. nov., br. 2 od 7.1.2015. objavljena je Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge.

Ovom Odlukom uređuju se sadržaj i oblik informacija koje je kreditna institucija dužna dati potrošaču (koji se koristi ili se namjerava koristiti uslugama kreditne institucije) prije zaključivanja ugovora o pružanju pojedine bankovne usluge.

Odredbe ove Odluke dužne su primijeniti sve kreditne institucije koje posluju ili namjeravaju poslovati s potrošačima i u sklopu tog poslovanja zaključuju ili namjeravaju zaključiti ugovore o kreditu i/ili depozitu neovisno o valuti, ročnosti, iznosu ili namjeni.

Ova Odluka stupa na snagu 1. lipnja 2015., osim čl. 2. st. 2. i 3. ove Odluke, koji stupaju na snagu 1. srpnja 2015.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge (Nar. nov., br. 130/12).

Objavljeno: 12.01.2015.

natrag