U Nar. nov., br. 4 od 14. siječnja 2015. objavljena je Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Čeminac koja stupa na snagu dana 22. siječnja 2015., a stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prirezu poreza na dohodak (»Narodne novine« br. 89/02 i 158/02.).

Predmetnom Odlukom mijesnja se visina stope prireza porezu na dohodak Općine Čeminac sa 3% na 10%.

Objavljeno: 15.01.2015.

natrag