U Nar. nov., br. 38 od 3. travnja 2015. objavljena je Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2015. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_38_795.html koja se primjenjuje od 1. siječnja 2015.

Osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti od 1. siječnja 2015. iznosi 1213,03 kn.

Objavljeno: 08.04.2015.

natrag