U Nar. nov., br. 107/15 od 7.10.2015. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Nuštar (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 15.10.2015. Odluka će se objavit i u »Službenom vjesniku« Vukovarsko-srijemske županije.

Odlukom se uvode općinski porezi (prirez porezu na dohodak; porez na potrošnju; porez na tvrtku ili naziv) koji su vlastiti izvor prihoda Općine Nuštar.

Prirez poreza na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Nuštar, a obračunava se po stopi od 6%.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima. Obveznici poreza na potrošnju su pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Općine Nuštar. Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima. Obračun i način plaćanja poreza na potrošnju uređuje se odlukom općine. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti. Pravne i fizičke osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta), obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu. Obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku. Porez na tvrtku ili naziv plaća se godišnje, za proteklu godinu u iznosu od 400,00 kuna. Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od petnaest dana od dana dostave rješenja kojim je porez na tvrtku odnosno naziv utvrđen. Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine plaća se razmjerni dio poreza na tvrtku odnosno naziv.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima od 13. prosinca 2001. godine i Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima od 19. prosinca 2007. godine.

Objavljeno: 12.10.2015.

natrag