Odluka o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe donesena je temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Nar. nov., br. 150/08 - 154/14). Najviši iznos naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe utvrđuje se na mjesečnoj osnovi, sukladno sljedećoj tablici:

Visina ugovorene naknade za 
zakup poslovnog prostora 
bez PDV-a (u kunama)

Najviši iznos naknade za
koncesiju (u kunama)

1,00

1.250,00

0,00 - 250,00

1.000,00 - 1.250,00

251,00 - 500,00

750,00 - 999,00

501,00 - 750,00

500,00 - 749,00

751,00 - 1000,00

250,00 - 499,00

1.001,00 - 1.250,00

249,00

1.250,00

249,00

Vlastiti prostor

249,00

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 28.5.2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_05_55_1064.html

Objavljeno: 25.05.2015.

natrag