U Nar. nov., br. 94 od 2. rujna 2015. objavljena je Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža   http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_94_1820.html koja se primjenjuje od  1. srpnja 2015.

Najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2015. iznosi 59,23 kn.

Objavljeno: 04.09.2015.

natrag