Odluka o iznosu tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge donesena je temeljem Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (Nar. nov., br. 120/12) i Zakona o energiji (Nar. nov., br. 120/12 i 14/14). Odlukom su utvrđene tarifne stavke za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge (Nar. nov., br. 116/13 i 38/14), za energetski subjekt HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje 1. srpnja 2015. - 31. prosinca 2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_63_1219.html

Objavljeno: 08.06.2015.

natrag