Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2016. godini donesena je temeljem Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (Nar. nov., br. 109/97 - 110/15). Državna poticajna sredstva za stambenu štednju prikupljenu u 2016. godini iznose 4,1%.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2250.html

Objavljeno: 02.11.2015.

natrag