Odluka o utvrđivanju cijene obrtnice (Nar. nov., br. 159/13, 151/14 i 135/15) donesena je temeljem Zakona o obrtu (Nar. nov., br. 143/13). Izmijenjen je čl. 6. Odluke koji glasi:

»Iznimno, u razdoblju od 2. 1. 2016. do 1. 1. 2017. godine fizička osoba oslobađa se plaćanja utvrđene cijene za izdavanje obrtnice iz članka 2. ove Odluke.«

Ova Odluka stupa na snagu 2. siječnja 2016. godine.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_135_2547.html

Objavljeno: 21.12.2015.

natrag