U Nar. nov., br. 51/15 od 12.05.2015. objavljena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Lanišće (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 20.05.2015.

Prirez porezu na dohodak za obveznike plaćanja obračunava se po stopi od 5%.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu porezni obveznik iskazuje na obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Odluka će se objavit i u ''Službenim novinama Općine Lanišće''.

Objavljeno: 15.05.2015.

natrag