U Nar. nov., br. 69/15 od 19. lipnja 2015. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke (u nastavku: Odluka).

Odlukom se u Uputi za jedinstvenu primjenu Odluke mijenja obrazac EVKI ZBR, a kreditne institucije su dužne prva izvješća u skladu s ovim izmjenama dostaviti sa stanjem na dan 30. lipnja 2015.

Objavljeno: 29.06.2015.

natrag