Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (Nar. nov., br. 41A/14 - 119/15) donesena je temeljem Zakona o kreditnim institucijama (Nar. nov., br. 159/13 - 102/15). Ovom Odlukom propisuju se: obveza kreditne institucije da dostavlja podatke za sastavljanje supervizorskih izvještaja Hrvatskoj narodnoj banci, a u svrhu obavljanja supervizije nad poslovanjem kreditne institucije, vrste supervizorskih izvještaja koje Hrvatska narodna banka sastavlja na osnovi podataka koje dostavlja kreditna institucija, izvještajna razdoblja, rokovi dostavljanja podataka za sastavljanje supervizorskih izvještaja i dostavljanje supervizorskih izvještaja. Vrsta i oblik podataka na osnovi kojih Hrvatska narodna banka sastavlja supervizorske izvještaje propisuju se Odlukom o statističkom i bonitetnom izvješćivanju, Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje i Uputom za izradu i dostavljanje datoteke statističkog i bonitetnog izvješća.

Supervizorski izvještaji iz ove Odluke sastavljaju se i dostavljaju u skladu s Uputom za sastavljanje i dostavljanje supervizorskih izvještaja kreditnih institucija, koja je sastavni dio ove Odluke.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim čl. 1. i 15. te čl. 22. ove Odluke u dijelu koji se odnosi na Tablice 6., 14. i 16., koji stupaju na snagu 31. prosinca 2015., te osim čl. 6. u dijelu kojim se dodaje čl. 7. st. 1. toč. 21., čl. 9., čl. 10. u dijelu kojim se dodaje čl. 11. st. 4. i čl. 19. ove Odluke, koji stupaju na snagu 1. siječnja 2016.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2265.html

Objavljeno: 02.11.2015.

natrag