U Nar. nov., br. 65 od 12.6.2015. objavljena je Odluka o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u javnim službama. Navedena Odluka donesena je na sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 11. lipnja 2015., i stupila je na snagu danom donošenja.

Prema Odluci, službenicima i namještenicima u javnim službama, koji su tijekom 2014. i 2015. godine ostvarili pravo na jubilarnu nagradu, a kojima je jubilarna nagrada isplaćena prema umanjenoj osnovici od 500,00 kuna, isplatit će se razlika između isplaćenog iznosa jubilarne nagrade i iznosa jubilarne nagrade po osnovici za izračun jubilarne nagrade od 1.800,00 kuna, temeljem prethodnoga pisanog sporazuma s poslodavcem kojim će se urediti pitanja sudskih sporova i troškova te pripadajućih kamata. Odlukom je propisana i dinamika isplate razlike jubilarne nagrade, ovisno u kojem razdoblju je stečeno pravo na isplatu.

Nadalje, prema toč. V. Odluke, osnovica za izračun jubilarne nagrade u iznosu od 1.800,00 kuna primjenjivat će se od dana donošenja ove Odluke do prestanka važenja Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 141/2012).

Objavljeno: 18.06.2015.

natrag