Odluka o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i ažuriranje podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade donesena je temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/95 - 36/15). Ovom se Odlukom nalaže jedinicama lokalne samouprave da evidentiraju sve nekretnine na svom području koje podliježu plaćanju komunalne naknade, ažuriraju podatke o obveznicima plaćanja komunalne naknade, da evidentiraju sve nekretnine i obveznike plaćanja koji su oslobođeni od plaćanja komunalne naknade, te iskažu iznos naknade koja bi bila naplaćena da takvo oslobođenje nije propisano s rokom izvršenja do 31. prosinca 2015., radi realizacije mjere »Unaprjeđenje sustava obračuna i naplate komunalne naknade« koja je prijelazna mjera prema ispunjenju mjere izrade strategije za reformu sustava oporezivanja nekretnina sadržana u Nacionalnom programu reformi 2015. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, dakle 30.7.2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_87_1715.html

Objavljeno: 10.08.2015.

natrag