Sukladno novom Pravilniku o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Nar. nov., br. 19/15) te Naredbi o uplatnim računima u 2015. godini (Nar. nov., br. 12/15), naknada se uplaćuje na žiroračun državnog proračuna

HR1210010051863000160

HR 68   5126 - OIB uplatitelja

Konačni obračun naknade se dostavlja na adresu:

p.p. 900

Ministarstvo poljoprivrede

OKFŠ

10001 Zagreb

Objavljeno: 28.04.2015.

natrag