Novi Zakon o udrugama (Nar. nov., br. 74/14.; u nastavku Zakon) stupio je na snagu 1.10.2014. godine. Brojne udruge koje su imale statute donesene na temelju ranijeg Zakona o udrugama moraju uskladiti svoje statute s odredbama novog Zakona.

Rok za usklađenje statuta je 1.10.2015. godine.

Novi Zakon o udrugama je stavio poseban naglasak na transparentnost i javnost poslovanja udruga, a novi Registar udruga, pored statuta udruga, omogućava članovima pristup izvješćima o financijskom poslovanju udruga.  Veća javnost i transparentnost podataka trebala bi omogućiti članovima udruga nadzor nad njihovim radom.

Također, dobro je podsjetiti se i na obvezu poštivanja načela demokratskog ustroja što znači da udrugom upravljaju članovi na način da unutarnji ustroj udruge mora biti zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog načina očitovanja volje članova. U svrhu ostvarenja tog načela uvedeno je i pravilo sukladno kojem skupštinu kao najviše tijelo udruge čine svi članovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom udruge. Tek iznimno, ako su statutom udruge određene kategorije članstva, statutom se može odrediti da samo pojedine kategorije članstva čine skupštinu udruge, odnosno da imaju pravo odlučivanja na skupštini.

Ukoliko udruge do propisanog roka ne usklade svoje statute, nadležni ured će po službenoj dužnosti utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge i pokretanje postupka likvidacije udruge.

Objavljeno: 11.09.2015.

natrag