U Nar. nov., br. 18 od 18.2.2015. objavljena je Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2015. godinu koja je stupila na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi, bez obzira na državnu pripadnost broda, u obveznom mirovinskom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) i u obveznom zdravstvenom osiguranju te zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili odobreni stalni boravak.

Visina mjesečne osnovice određuje se prema tablici »Osnovice za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2014. godinu (»Narodne novine« br. 31/2014.).

Objavljeno: 24.02.2015.

natrag