U Nar. nov., br. 132 od dana 4. prosinca 2015. objavljena je Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini koja je stupila na snagu dana 4. prosinca 2015.

Objavljeno: 11.12.2015.

natrag