Naputak o glomaznom otpadu donesen je temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 94/13). Ovim Naputkom propisuje se popis vrsta predmeta i tvari koji se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom. Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom i koje se mogu, sukladno posebnom propisu koji uređuje Katalog otpada, kategorizirati ključnim brojem 20 03 07 - glomazni otpad, propisan je Dodatkom ovog Naputka.

Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 28.7.2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_79_1534.html

Objavljeno: 22.07.2015.

natrag