U Nar. nov., br. 86/15 od 4. kolovoza 2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita koji stupa na snagu 12. kolovoza 2015. godine.

Nakon uspješno završenog srednjeg obrazovanja u strukovnim programima za vezane obrte učenik polaže pomoćnički ispit koji se provodi u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Postupak i način polaganja pomoćničkog ispita te oblik i sadržaj uvjerenja o položenom pomoćničkom ispitu propisuje pravilnikom ministar nadležan za obrt nakon prethodno pribavljenog mišljenja ministra nadležnog za obrazovanje. Ove izmjene i dopune Pravilnika tiču se između ostalog prijave pomoćničkog ispita, sadržaja pomoćničkog ispita, prava i obveza kandidata, te izdavanja i evidencije uvjerenja o uspješno položenom ispitu.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaju važiti odredbe čl. 1., 3. i 5. Rješenja o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog i majstorskog ispita (»Narodne novine«, broj 31/2002), u dijelu u koji se odnosi na polaganje pomoćničkog ispita.

Objavljeno: 06.08.2015.

natrag