U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2015. godini (Nar. nov., br. 12/15 i 103/15) izmijenjeno se slijedeće:

  • U glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA u podtočki 1.1. Opći prihodi i primici te namjenski prihodi, u podtočki 1.1.5. Pristojbe i naknade, mijenja se naziv brojčane oznake vrste prihoda 5240 koji sada glasi:

-        5240 - Naknada za sigurnost plovidbe i izobrazbu pomoraca i

Brojčana oznaka vrste prihoda 5258 premješta se u podtočku 1.1.7. Ostali prihodi državnog proračuna, iza brojčane oznake vrste prihoda 5126 i mijenja naziv:

-        5258 - Prihodi od obveza utvrđenih u postupku nadzora Carinske uprave, kod pravnih i fizičkih osoba koje bez ugovora o koncesiji obavljaju djelatnost za koju je potrebna koncesija

  • iza podtočke 1.1.5. Pristojbe i naknade, dodaje se nova podtočka:

1.1.5.1. Naknada za sigurnost plovidbe i izobrazbu pomoraca

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

- 5240

019

Naknada za sigurnost plovidbe

- 5240

027

Naknada za povjeravanje izobrazbe ili izdavanja suglasnosti pomorskim učilištima, izdavanja svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti pomoraca i nautičara.

  • U podtočki 1.1.6. Novčane kazne i troškovi postupka, mijenja se naziv brojčane oznake vrste prihoda 6050 koji sada glasi:

-        6050 - Novčane kazne za prometne prekršaje naplaćene po rješenjima sudaca za prekršaje koje naplaćuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

  • U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, iza podtočke 1.1.7. Ostali prihodi Državnog proračuna, dodaje se nova podtočka:

1.1.7.1. Ostali prihodi za posebne namjene

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

- 5673

019

Prihod od solidarne naknade za smanjenje siromaštva energijom ugroženih kupaca.

  • U podtočki 1.5. Pomoći, u podtočki 1.5.2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna, mijenja se naziv sljedećih brojčanih oznaka vrste/podvrste prihoda koje sada glase:

-        7285 - 051 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije i

-        7285 - 060 - Tekuće pomoći iz županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije.

  • U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, u podtočki 1.5.3. Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, mijenja se naziv sljedećih brojčanih oznaka vrste/podvrste prihoda koje sada glase:

-        7587 - 051 - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije i

-        77587 - 060 - Kapitalne pomoći iz županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa sredstava Europske unije.

  • U istoj glavi u točki 3. PRIHODI GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA u podtočki 3.3. Gradske i općinske novčane kazne, iza brojčane oznake vrste prihoda 6718 dodaju se sljedeće brojčane oznake:

-        6734 - Gradske i općinske novčane kazne za prometne prekršaje naplaćene po rješenjima sudaca za prekršaje ili aktima komunalnih redara,,

-        6742 - Gradske i općinske novčane kazne za prekršaje koje izriču prekršajni sudovi i druga prekršajna tijela i

-        6750 - Gradske i općinske novčane kazne za nepostupanje po rješenjima komunalnih redara sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji.

  • Mijenja se Prilog 1 - POPIS RAČUNA PRORAČUNA i Prilog 3 - POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE (državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje).

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_103_2017.html

Objavljeno: 30.09.2015.

natrag