Odlukom o izmjeni Odluke o općinskim porezima (Nar. nov., br. 72/07 i 47/15) brisane su odredbe čl. 2. st. 1. toč. 4. te čl. 18., 19. i 20. Odluke, kojima je bilo propisano plaćanje poreza na korištenje javnih površina od strane pravnih i fizičkih osoba koje koriste javne površine za postavljanje objekata i naprava.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 6.5.2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_47_933.html

Objavljeno: 30.04.2015.

natrag