U Nar. nov., br. 5/15 od 16. siječnja 2015. objavljen je Ispravak Odluke o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra.

Objavljeno: 20.01.2015.

natrag