Zatezne kamate od 1.1.2014.

U Nar. nov., br. 1/14 objavljena je nova prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima, na čijoj osnovi se izračunava stopa zatezne kamate u visini od 12,35% (5,35% - 1 + 8), koja se primjenjuje od 1. siječnja 2014. na financijske transakcije u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

U istim Nar. nov. objavljena je i eskontna stopa Hrvatske narodne banke, na čijoj osnovi se izračunavaju dvije stope zateznih kamata koje se primjenjuju od 1. siječnja 2014. (primjenjivale su se i do sada):

  • stopa zatezne kamate u visini od 15% (7% + 8) kod pravnih osoba,
  • stopa zatezne kamate u visini od 12% (7% +5) kod ''ostalih odnosa'', u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

U nastavku se daje pregled stopa zateznih kamata od početka primjene kune, koje su se utvrđivale na razini godine odgovarajućim Odlukama, dalje primjenom Zakona o obveznim odnosima od 1.1.2008. te Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi od 30.6.2013.

Zatezne kamate od 1.1.2014.

 

Objavljeno: 20.01.2014.

natrag