Zakon o inspekcijama u gospodarstvu

Zakonom o inspekcijama u gospodarstvu uređuju se inspekcijski poslovi, ustrojstvo, način rada, prava, obveze i ovlasti inspektora te druga pitanja važna za rad inspekcija u gospodarstvu. Ministarstvo nadležno za gospodarstvo obavlja poslove inspekcija u gospodarstvu, a inspekcije u gospodarstvu su: tržišna inspekcija, elektroenergetska inspekcija, rudarska inspekcija, inspekcija opreme pod tlakom i inspekcija gospodarenja otrovnim kemikalijama.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o Državnom inspektoratu (Nar. nov., br. 116/08 - 49/11) koje se odnose na inspekcijske poslove u području zaštite potrošača, rudarstva, elektroenergetike i opreme pod tlakom. Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zakon o izmjenama i dopuni   Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu

Zakonom o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Nar. nov., br. 109/07 - 14/14) uređuju se uvjeti i pravila za dodjelu državne potpore za obrazovanje i izobrazbu radnika. Izmjenama Zakona izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Nar. nov., br. 29/02 - 59/13), u dijelu korištenja potpore za obrazovanje i izobrazbu od strane mikro, malih, srednjih i velikih poduzetnika. U Zakonu su utvrđena prava korisnika u slučaju kada je isti ostvario državnu potporu za obrazovanje i izobrazbu po drugoj osnovi. Također, provedeno je normativno usklađenje pojmova "naukovanje", "naučnik" te "obrazovanje za obrtnička zanimanja" s odredbama propisa iz područja obrazovanja.

Izmijenjene odredbe Zakona primjenjuju se na porezne obveznike koji mogu osigurati dokaze o troškovima za opće obrazovanje i izobrazbu, posebno obrazovanje i izobrazbu te za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta, nastale u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013., a koji za spomenuto razdoblje u 2014. godini ostvaruju potpore za ove namjene, podnošenjem godišnje prijave poreza na dobit odnosno poreza na dohodak od samostalne djelatnosti.

Izmjene i dopuna Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zakon o izmjenama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina

Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina (Nar. nov., br. 107/07 i 14/14) uređuju se uvjeti za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, sklapanje ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, opći uvjeti poslovanja, prava i obveze posrednika u prometu nekretnina, agenata posredovanja u prometu nekretnina i nalogodavaca, posrednička naknada, stručni ispit za obavljanje poslova agenta te nadzor i upravne mjere nad obavljanjem posredovanja u prometu nekretnina.

Izmjene Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zakon o izmjenama Zakona o rudarstvu

U Zakonu o rudarstvu (Nar. nov., br.  56/13 -14/14) uređuje se gospodarenje mineralnim sirovinama i planiranje rudarske gospodarske djelatnosti, istraživanje i utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, izrada i provjera rudarskih projekata, eksploatacija mineralnih sirovina, davanje koncesije za eksploataciju, građenje i uporaba rudarskih objekata i postrojenja, izrada rudarskih planova i izvođenje rudarskih mjerenja, sanacija otkopanih prostora, naknada za koncesiju, naknada štete, mjere osiguranja, sigurnosti i zaštite, stručna sprema za obavljanje određenih poslova u rudarstvu, upravni i inspekcijski nadzor, prekršajne odredbe i druga pitanja.

Izmjene Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina

Zakonom o tržištu plina (Nar. nov., br. 28/13 i 14/14) uređuju se pravila i mjere za sigurnu i pouzdanu proizvodnju, transport, skladištenje, upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin, distribuciju i opskrbu plinom te za organiziranje tržišta plina kao dijela plinskog tržišta Europske unije. Nadalje utvrđuju se pravila koja se odnose na zaštitu kupaca, organiziranje i funkcioniranje plinskog sektora, koncesija za distribuciju plina i koncesija za izgradnju distribucijskog sustava, pravo pristupa treće strane, model bilančnih skupina, otvoren pristup tržištu, utvrđivanje obveza općih usluga i prava kupaca plina, a koja uključuju prava krajnjih kupaca, odvojeno vođenje poslovnih knjiga, financijskih izvješća, pravila pristupa plinskom sustavu, načela uzajamnosti i prekogranični transport plina.

Izmjene i dopune Zakona stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zakon o izmjenama Zakona o energiji

U Zakonu o energiji (Nar. nov., br. 120/12 i 14/14) uređuju se mjere za sigurnu i pouzdanu opskrbu energijom i njezinu učinkovitu proizvodnju i korištenje, akti kojima se utvrđuje i na temelju kojih se provodi energetska politika i planiranje energetskog razvitka, obavljanje energetskih djelatnosti, na tržištu ili kao javnih usluga te osnovna pitanja obavljanja energetskih djelatnosti, kao i pitanja i odnosi koji su od zajedničkog interesa za sve energetske djelatnosti ili koji su vezani za više oblika energije.

Izmjene Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zakon o izmjeni Zakona o tržištu toplinske energije

Zakon o tržištu toplinske energije (Nar. nov., br. 80/13 i 14/14) uređuje mjere za sigurnu i pouzdanu opskrbu toplinskom energijom, toplinski sustavi za korištenje toplinske energije za grijanje i hlađenje, uvjeti dobivanja koncesije za distribuciju toplinske energije, odnosno koncesije za izgradnju distributivne mreže, pravila i mjere za sigurnu i pouzdanu djelatnost proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom u toplinskim sustavima i mjere za postizanje energetske učinkovitosti u toplinskim sustavima.

Izmjene Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zakon o izmjeni Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

Zakonom o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (Nar. nov., br. 152/08 - 14/14) uređuje se područje učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji, donošenje programa i planova za poboljšanje energetske učinkovitosti te njihovo provođenje, mjere energetske učinkovitosti, a posebno djelatnost energetskih usluga i energetskih pregleda, obveze javnog sektora, energetskog subjekta i velikog potrošača te prava potrošača u primjeni mjera energetske učinkovitosti. Izmjene Zakona stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zakon o izmjeni Zakona o hrani

Zakonom o hrani (Nar. nov., br. 81/13 i 14/14) utvrđuju se nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela, obveze subjekata u poslovanju s hranom i hranom za životinje, službene kontrole te se propisuju upravne mjere i prekršajne odredbe za provedbu Uredbi (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća. Ovim se Zakonom propisuju odredbe na nacionalnoj razini kojima se uređuju: nadležnosti za uspostavu i provedbu politike sigurnosti hrane; nadležnosti u području analize rizika; opća pravila sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini; opća pravila upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje; djelatnost Hrvatske agencije za hranu; uspostava i koordinacija mreže institucija; davanje znanstvenog i stručnog mišljenja te pružanje znanstvene i tehničke pomoći; nacionalne mjere potrebne za provedbu politike sigurnosti hrane. Ovim se Zakonom uređuju standardi kvalitete za hranu i hranu za životinje.

Izmjene Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zakon o izmjeni Zakona o informiranju potrošača o hrani

Zakonom o informiranju potrošača o hrani (Nar. nov., br. 56/13 14/14) utvrđuju se nadležna tijela, zadaće nadležnih tijela, službene kontrole i načini postupanja te se propisuju upravne mjere i prekršajne odredbe za provedbu Uredbi (EU) Europskoga parlamenta i Vijeća. Hrana koja se stavlja na tržište Republike Hrvatske mora biti označena podacima i na način propisan EU uredbama te drugim posebnim propisima koji se odnose na tu hranu.

Izmjene Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zakon o izmjeni Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište

U Zakonu o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište (Nar. nov., br. 48/04 - 14/14) uređuje se način i postupak evidentiranja i obilježavanja evidencijskim markicama brašna koje se proizvodi i stavlja na tržište, uvozi ili izvozi. U smislu ovoga Zakona, brašno je proizvod dobiven mljevenjem pšenice, raži i kukuruza, a namijenjen je ljudskoj prehrani, a stavljanje brašna na tržište podrazumijeva prodaju, prije­voz, skladištenje i čuvanje radi prodaje, te bilo koji oblik razmjene, zamjene ili ustupanja brašna uz naknadu ili bez naknade, isporuku brašna za uslugu mljevenja pšenice, raži i kukuruza, vlastitu preradu te uvoz i izvoz brašna.

Izmjene Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zakon o izmjeni Zakona o vodama

Zakonom o vodama (Nar. nov., br. 153/09 -14/14) uređuje se pravni status voda, vodnoga dobra i vodnih građevina, upravljanje kakvoćom i količinom voda, zaštita od štetnog djelovanja voda, detaljna melioracijska odvodnja i navodnjavanje, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, institucionalni ustroj obavljanja tih djelatnosti i druga pitanja vezana za vode i vodno dobro.

Izmjene Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zakon o izmjeni Zakona o stočarstvu

Zakonom o stočarstvu (Nar. nov., br. 70/97 - 14/14) uređuje se uzgoj i proizvodnja uzgojno valjanih životinja, oplođivanje domaćih životinja, trgovina uzgojno valjanim životinjama, zoohigijenski uvjeti držanja domaćih životinja, zaštita okoliša u uzgoju i iskorištavanju domaćih životinja, kakvoća stočne hrane i proizvoda životinjskog podrijetla, ustroj i provedba uzgoja uzgojno valjanih životinja i druga pitanja važna za učinkovitost i promicanje stočarstva. Odredbe ovoga Zakona odnose se na uzgoj goveda, svinja, koza, ovaca, konja, magaraca, kunića, peradi, pčela i drugih vrsta životinja koje imaju gospodarsku namjenu.

Izmjene Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zakon o izmjeni Zakona o slatkovodnom ribarstvu

Prema Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (Nar. nov., br. 106/01 - 14/14) slatkovodno ribarstvo u smislu ovoga Zakona jest gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda, a obuhvaća ribolov, poribljavanje, akvakulturu, zaštitu riba i ekologiju kopnenih voda. Ribe u slatkim vodama koriste se na održiv način koji pridonosi očuvanju biološke raznolikosti ekoloških sustava. Ribe u slatkim vodama dijelovi su prirode od interesa za Republiku Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu koja se provodi sukladno odredbama ovoga Zakona. Ribe se u ribolovnim vodama mogu loviti i/ili uzgajati pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Izmjene Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zakon o izmjenama Zakona o morskom ribarstvu

Zakonom o morskom ribarstvu (Nar. nov.,  br. 81/13 i 14/14) utvrđuju se nadležna tijela i njihove zadaće, nadzor i kontrola, načini postupanja i izvješćivanja Europske Komisije te prekršajne odredbe za provedbu akata Europske unije. Ovaj Zakon primjenjuje se na sva ribarska plovila, kao i na sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju ribolov i uzgoj u ribolovnom moru Republike Hrvatske te na sudionike postupka stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i provedbe potpora u ribarstvu na teritoriju RH, kao i na sva ribarska plovila pod zastavom RH kada ona obavljaju ribolov izvan ribolovnog mora RH.

Izmjene Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zakon o izmjeni Zakona o lovstvu

Zakonu o lovstvu (Nar. nov., br. 140/05  - 14/14) uređuje gospodarenje lovištem i divljači. Gospodarenje obuhvaća uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova. Navedeni poslovi imaju gospodarsku, turističku i rekreativnu funkciju te funkciju zaštite i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa, divljači i divlje faune i flore.

Izmjene Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zakon o izmjeni Zakona o duhanu

Zakonom o duhanu (Nar. nov., br. 69/99 - 14/14) uređuju se odnosi u proizvodnji, otkupu, obradi i prometu duhana, te proizvodnji duhanskih proizvoda u Republici Hrvatskoj. Izmjene Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zakon o izmjenama Zakona o vinu

Zakonom o vinu (Nar. nov., br. 96/03 - 14/14) uređuje se proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa), proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, destilacija, označavanje, zaštita zemljopisnog podrijetla, proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina, zadaće Hrvatskog zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo, izrada i vođenje vinogradarskog katastra te druga pitanja važna za provođenje jedinstvenog sustava proizvodnje i prometa grožđa za vino, mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina i drugih proizvoda koji sadrže vino ili voćno vino.

Izmjene Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zakon o izmjenama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda

Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda (Nar. nov., br. 30/09 - 14/14) propisuju se opći sigurnosni zahtjevi za proizvode, obveze proizvođača i distributera, informiranje javnosti, poticanje dragovoljnih mjera te nadzor nad ispunjavanjem propisanih zahtjeva. Svrha ovoga Zakona je osigurati da se na tržište stavljaju samo sigurni proizvodi. Izmjene Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zakon o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

U Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Nar. nov., br. 80/13 i 14/14) utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela za provedbu akata Europske unije. Ovim se Zakonom uređuje način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode i postupaka ocjenjivanja sukladnosti te donošenje propisa kojima čelnik središnjeg tijela državne uprave, na temelju ovoga Zakona, za pojedine proizvode, odnosno skupine proizvoda detaljnije uređuje najmanje jedan od sljedećih elemenata: tehničke zahtjeve koje moraju ispuniti proizvodi koji se stavljaju na tržište ili na raspolaganje na tržištu, prava i obveze gospodarskih subjekata koji stavljaju proizvode na tržište ili na raspolaganje na tržištu, postupke ocjenjivanja sukladnosti, prava i obveze tijela koja provode postupke ocjenjivanja sukladnosti proizvoda s tehničkim zahtjevima, dokumente o sukladnosti: isprave o sukladnosti (izvještaj o ispitivanju, potvrdu - certifikat o sukladnosti ili izvještaj ili potvrdu o pregledu), izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju potrebnu za dokazivanje sukladnosti proizvoda koji moraju biti dostupni nadležnim tijelima,  način označivanja proizvoda.

Izmjene Zakona stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Objavljeno: 08.02.2014.

natrag