Novim Zakonom o zaštiti potrošača uređuje se zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga na tržištu, i to: pravo na zaštitu ekonomskih interesa potrošača, pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu,  pravo na pravnu zaštitu potrošača, pravo na informiranje i izobrazbu potrošača, pravo na udruživanje potrošača u svrhu zaštite njihovih interesa i pravo na predstavljanje potrošača i sudjelovanje predstavnika potrošača u radu tijela koja rješavaju pitanja od njihova interesa.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 8.4.2014., osim odredbi čl. 4. st. 1., čl. 39. i 40., čl. 42., čl. 44. do 48. i čl. 57. do 79., čl. 137. st. 3. toč. 7., st. 4. toč. 3. i 4., čl. 138. st. 1. toč. 30. do 36., st. 2. i 3. i čl. 140. st. 1. toč. 19. i st. 2. i 3. ovoga Zakona, koje stupaju na snagu 13. lipnja 2014. i čl. 18. do 23., čl. 137. st. 1. toč. 4. do 8., čl. 138. st. 1. toč. 19. do 27., st. 2. i 3. ovoga Zakona, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2015.

Danom stupanja na snagu novoga Zakona prestaju važiti odredbe Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07 - 56/13), osim odredbi čl. 30. do 52., čl. 54. i 55., čl. 143. st. 3. podst. 8. u dijelu koji se odnosi na čl. 32., 43. i 44., st. 4. podst. 3., čl. 144. st. 1. podst. 22. do 27., st. 2. i 3. i čl. 145. st. 1. podst. 21. do 30., st. 2. i 3. koje prestaju važiti 13. lipnja 2014. i čl. 19. do 21., čl. 23., čl. 143. st. 1. podst. 5. do 8. i čl. 144. st. 1. podst. 18. do 21., st. 2. i 3. koje prestaju važiti 1. siječnja 2015.

Objavljeno: 07.04.2014.

natrag