U Nar. nov., br. 74/14 od 18. lipnja 2014. objavljen je novi Zakon o udrugama (u nastavku: Zakon), a stupa na snagu 1. listopada 2014.

U odnosu na dosadašnje uređenje, novi zakonski okvir trebao bi jasnije urediti osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registraciju, financiranje, imovinu, odgovornost, statusne promjene, nadzor, te prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe, kao i upis i prestanak djelovanja stranih udruga u RH.

Danom stupanja Zakona na snagu, prestat će važiti trenutni Zakon o udrugama (Nar. nov., br. 88/01 i 11/02) osim propisa koji su doneseni na temelju trenutnog Zakona o udrugama koji ostaju na snazi do stupanja na snagu propisa donesenih na temelju novog Zakona o udrugama.

Udruge će biti dužne uskladiti svoje statute sa Zakonom u roku od godinu dana od njegovog stupanja na snagu i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu. Za udruge koje ne usklade svoje statute sukladno odredbama Zakona, nadležni ured će po službenoj dužnosti utvrditi da li su ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge i pokretanje postupka likvidacije udruge.

Objavljeno: 23.06.2014.

natrag