Zakonom o savjetima mladih uređuje se osnivanje savjeta mladih, njihov djelokrug, postupak izbora članova i zamjenika članova savjeta mladih, te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih. Cilj ovoga Zakona je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 8.4.2014. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o savjetima mladih (Nar. nov., br. 23/07).

Objavljeno: 07.04.2014.

natrag